Art. 18. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 18. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  18. 

W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być prowadzona odpłatnie. Dochody z tego tytułu są dochodami budżetu państwa.";

2)
w art. 11:
a)
w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budżetowego izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.";

3)
w art. 13:
a)
uchyla się pkt 2,
b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,",

c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,",

d)
w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;

12) wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych.";

4)
w art. 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1;".