Art. 123. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 123. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  123. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem:

1)
art. 13 pkt 3-5, art. 95, art. 101 ust. 3 i art. 120, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
2)
art. 10, art. 11, art. 18 pkt 1, art. 25, art. 43, art. 49 i art. 50, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.;
3)
art. 2 pkt 3, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 14, art. 18 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b i c, art. 20, art. 21, art. 23, art. 28, art. 34, art. 36, art. 39 pkt 2-6, art. 40, art. 41, art. 45 pkt 1 i 6, art. 46 pkt 1 lit. a i lit. c-e oraz pkt 2-5, art. 57 pkt 2, art. 58, art. 59 pkt 1-3, art. 60, art. 63, art. 65 pkt 3-5, art. 66 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1, art. 78, art. 79, art. 80 pkt 3 oraz art. 81, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.;
4) 23
 art. 16, art. 17 pkt 6, art. 39 pkt 1 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
5) 24
 (uchylony).
6) 25
 (uchylony).
23 Art. 123 pkt 4:

- zmieniony przez art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.10.238.1578) z dniem 1 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U.11.178.1061) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 września 2011 r.

24 Art. 123 pkt 5 uchylony przez art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.10.238.1578) z dniem 1 stycznia 2011 r.
25 Art. 123 pkt 6 uchylony przez art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1457) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 listopada 2014 r.