Art. 121a. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 121a. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  121a.  22

 Kwot z tytułu wykupu, wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 1, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji, nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu łącznej kwoty spłat i wykupu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w sposób określony w ustawie, o której mowa w art. 1.

22 Art. 121a dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.12.1456) z dniem 1 stycznia 2013 r.