Art. 118. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 118. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  118. 
1. 
Ilekroć w przepisach ustaw odrębnych jest mowa o formach gospodarki pozabudżetowej, należy przez to rozumieć samorządowy zakład budżetowy.
2. 
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych określonych w art. 19 i art. 22 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych lub w art. 24, art. 25 oraz w art. 29 ustawy wymienionej w art. 85, należy przez to rozumieć formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych określone odpowiednio w art. 14, art. 15, art. 16 oraz w art. 29 ustawy, o której mowa w art. 1.
3. 
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepisach lub ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z późn. zm.), ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych lub ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, należy przez to rozumieć odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.