Art. 110. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 110. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  110. 
1. 
Programy wieloletnie w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) ustanowione przed dniem wejścia w życie ustawy wymienionej w art. 85 są realizowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
2. 
Programy wieloletnie w rozumieniu art. 117 ustawy, o której mowa w art. 85, ustanowione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są realizowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
3. 
Przepis art. 136 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.