Art. 1. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 1. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  1. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem:

1)
art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 41 ust. 4, oraz art. 142 pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;
2)
art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.