Art. 3. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.138.1546

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2001 r.
Art.  3.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie - Kodeks morski zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z tą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.