Art. 38. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.57.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  XXXVIII.

Na obszarze mocy obowiązującej prawa o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. prawa, które nie mogły być wpisane do księgi hipotecznej dla braku zgody wierzycieli hipotecznych, lecz zostały ujawnione przez zastrzeżenie, mogą być od chwili wejścia w życie prawa rzeczowego wpisane bez tej zgody z pierwszeństwem, wynikającym z zastrzeżenia w księdze hipotecznej.

.................................................