Art. 24. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.57.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  XXIV.
§  1.
Minister Sprawiedliwości może powoływać komisarzy do zakładania ksiąg wieczystych.
§  2.
Prawa i obowiązki komisarzy oraz sposób ich powoływania określi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.