Art. 23. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.57.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  XXIII.

Minister Sprawiedliwości może w drodze zarządzenia dzielić lub łączyć okręgi sądów grodzkich dla celów zakładania ksiąg wieczystych.