Art. 9. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.12.115

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 1983 r.
Art.  IX.
§  1.
Ilekroć ustawa przewiduje za wykroczenie karę pozbawienia wolności, orzeka się zamiast niej karę aresztu.
§  2.
Ilekroć ustawa przewiduje 4500 złotych jako górną granicę grzywny, ustala się górną jej granicę w wysokości 5000 złotych.
§  3.
Ilekroć ustawa przewiduje za czyn podlegający orzecznictwu kolegiów do spraw wykroczeń karę aresztu powyżej 3 miesięcy lub grzywnę powyżej 5000 złotych, górną granicę tych kar obniża się do wysokości 3 miesięcy aresztu lub do wysokości 5000 złotych grzywny.