Art. 3. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.12.115

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 1983 r.
Art.  III.

Ilekroć niniejsza ustawa wymienia przepisy dotychczasowe, należy przez to rozumieć przepisy z uwzględnieniem wszystkich zmian i uzupełnień, wprowadzonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy.