Art. 13. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.12.115

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 1983 r.
Art.  XIII.

Jeżeli czyn na podstawie dotychczasowych przepisów stanowi występek, a zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń jest wykroczeniem, ukaranie za ten czyn, popełniony przed dniem wejścia w życie Kodeksu wykroczeń, może nastąpić tylko w razie popełnienia czynu z winy umyślnej, chyba że przepis dotychczasowy przewidywał odpowiedzialność karną również za popełnienie czynu z winy nieumyślnej.