Art. 2. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.24.142

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  II.

Ilekroć niniejsza ustawa wymienia przepisy dotychczasowe, należy przez to rozumieć przepisy z uwzględnieniem wszystkich zmian i uzupełnień wprowadzonych przed dniem wejścia w życie Kodeksu pracy.