Art. 15. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy. - Dz.U.1974.24.142 - OpenLEX

Art. 15. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.24.142

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  XV.
§  1.
Stosunek pracy pracowników mianowanych, podlegających ustawie z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. z 1949 r. Nr 11, poz. 72), przekształca się - z zastrzeżeniem § 2 - w stosunek pracy oparty na umowie o pracę na czas nie określony.
§  2.
Stosunek pracy pracowników mianowanych na podstawie ustawy, o której mowa w § 1, przekształca się w stosunek pracy na podstawie powołania, jeżeli zajmują oni stanowiska, dla których w myśl przepisów Kodeksu pracy przewidziane jest nawiązywanie stosunku pracy na podstawie powołania przez właściwy organ.