Art. 21. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.43.297

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 1996 r.
Art.  XXI.

W sprawach, w których numery zostały zakreślone w repertorium na skutek niemożności nadania im biegu w związku z nieuiszczeniem zaliczki na wydatki lub niewskazaniem właściwego adresu strony, postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa. W sprawach tych postępowanie ulega umorzeniu z mocy prawa, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w ciągu trzech lat od wejścia w życie Kodeksu postępowania cywilnego. Umorzenie postępowania wywołuje skutki przewidziane w art. 182 tego Kodeksu.