Art. 15. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.43.297

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 1996 r.
Art.  XV.
§  1.
Postępowanie wszczęte przed dniem wejścia w życie Kodeksu postępowania cywilnego będzie się toczyło od tej chwili według przepisów tego Kodeksu, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej.
§  2.
Czynności dokonane w czasie przed wejściem w życie Kodeksu postępowania cywilnego są skuteczne, jeżeli odpowiadają przepisom dotychczasowym.