Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.58.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1961 r.

USTAWA
z dnia 1 grudnia 1961 r.
Przepisy wprowadzające kodeks morski.

Art.  I.

Kodeks morski wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Art.  II.
§  1. Tracą moc dotyczasowe przepisy dotyczące przedmiotów unormowanych w kodeksie morskim.
§  2. W szczególności tracą moc:

przepisy zawarte w księdze IV kodeksu handlowego z dnia 10 maja 1897 r. (Dz. U. Rzeszy str. 219), przepisy § 93 do § 104 tegoż kodeksu oraz art. 6 i 7 ustawy wprowadzającej kodeks handlowy (Dz. U. Rzeszy str. 437), przepisy §§ 1259 do 1272 kodeksu cywilnego z 1896 r., ustawa z dnia 17 maja 1874 r. o rozbitkach morskich (Dz. U. Rzeszy str. 75), ustawa z dnia 5 lutego 1906 r. o drogach morskich (Dz. U. Rzeszy str. 120)

Art.  III.

Uchyla się:

1) ustawę z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich (Dz. U. z 1920 r. Nr 47, poz. 285, z 1928 r. Nr 29, poz. 269, z 1932 r. Nr 32, poz. 334, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1947 r. Nr 60, poz. 331 i z 1950 r. Nr 20, poz. 171),
2) przepisy z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich statków handlowych (Dz. U. z 1927 r. Nr 47, poz. 422 i z 1950 r. Nr 20, poz. 171),
3) przepisy z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich (Dz. U. z 1938 r. Nr 46, poz. 376),
4) dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o zbywaniu statków morskich na rzecz cudzoziemców (Dz. U. Nr 32, poz. 201).
Art.  IV.

W sprawach, dla których kodeks morski przewiduje wydanie przepisów wykonawczych, obowiązują dotychczasowe przepisy do czasu zastąpienia ich odpowiednimi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie przepisów kodeksu morskiego.

Art.  V.

W przepisach wprowadzających kodeks handlowy skreśla się w art. VI wyrazy "1) żeglugi morskiej".

Art.  VI.

W kodeksie postępowania cywilnego dodaje się po artykule 770 nowy art. 7701 w brzmieniu następującym:

"Art. 7701. W podziale sumy uzyskanej przez egzekucję ze statku morskiego zaspokojone będą roszczenia uprzywilejowane z pierwszeństwem przed wszelkimi innymi roszczeniami i w kolejności przewidzianej w przepisach kodeksu morskiego bez względu na to, czy egzekucja ze statku odbywa się według przepisów o egzekucji z nieruchomości, czy też z ruchomości."

Art.  VII.

Do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie kodeksu morskiego stosuje się prawo dotychczasowe.

Art.  VIII.
§  1. Przepisy kodeksu morskiego o przedawnieniu stosuje się także do roszczeń, które powstały przed dniem wejścia w życie kodeksu morskiego, a w dniu tym jeszcze nie przedawniły się według dotychczasowych przepisów.
§  2. Bieg przedawnienia, którego termin jest według kodeksu morskiego krótszy niż według dotychczasowego prawa, liczy się od dnia wejścia w życie kodeksu morskiego; jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed tym dniem zakończyłoby się wcześniej według prawa dotychczasowego przedawnienie następuje z tym wcześniejszym terminem.
§  3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio do teminów nie będących terminami przedawnienia, jeżeli kodeks morski łączy z ich upływem skutki prawne.
Art.  IX.

Przepisy wprowadzające kodeks morski wchodzą w życie z dniem wejścia w życie kodeksu morskiego.