Przepisy wprowadzające Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.108 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1963 r.

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS KARNY WOJSKA POLSKIEGO

Z dniem wejścia w życie Kodeksu Karnego Wojska Polskiego z dnia 23 września 1944 r. traci moc obowiązującą Kodeks Karny Wojskowy z dnia 21 października 1932 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 765) z późniejszymi zmianami oraz wszelkie na jego podstawie wydane rozporządzenia i rozkazy.

Jeżeli szczególne przepisy mówią bez bliższego oznaczenia o kodeksie karnym wojskowym, należy przez to rozumieć Kodeks Karny Wojska Polskiego z dnia 23 września 1944 r., jeżeli zaś mówią o kodeksie karnym, należy przez to rozumieć kodeks karny z dnia 11 lipca 1932 r.

Do przestępstw pospolitych, popełnionych przez osoby podlegające właściwości sądów wojskowych, ma zastosowanie, o ile przepisy kodeksu karnego wojskowego nie stanowią inaczej, kodeks karny oraz prawo o wykroczeniach z wyjątkiem przepisów rozdziałów od I do XVIII włącznie kodeksu karnego.

Art. IV. 1 (skreślony)

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Obrony Narodowej.

1 Art. IV skreślony przez art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej (Dz.U.63.22.114) z dniem 29 sierpnia 1963 r.