Rozdział 4 - Przepisy przejściowe i końcowe - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.88.554

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.

Rozdział  IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§  1. 
Grzywny przewidziane w ustawach szczególnych wymierza się według zasad przewidzianych w Kodeksie karnym.
§  2. 
Przepis § 1 nie dotyczy ustawy karnej skarbowej, a także wypadków, w których ustawa szczególna określa grzywnę kwotowo.
§  3.  24
 Grzywnę, którą ustawa szczególna określa kwotowo, wymierza się z uwzględnieniem dochodów sprawcy, jego warunków osobistych, rodzinnych, stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych.
§  4.  25
 Ilekroć ustawa szczególna nie określa dolnej granicy ustawowego zagrożenia grzywną określoną kwotowo, granicę tę ustala się na 100 złotych.
§  1. 
Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na uchylone przepisy Kodeksu karnego, o którym mowa w art. 2 pkt 1, lub na uchylone przepisy ustawy szczególnej, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego.
§  2. 
W razie wątpliwości, czy ma być stosowane prawo dotychczasowe, czy Kodeks karny, stosuje się Kodeks karny.

Przy stosowaniu utrzymanych w mocy przepisów karnych:

1)
zamiast przewidzianej kary śmierci orzeka się karę dożywotniego pozbawienia wolności,
2) 26
 wszystkie kary orzeka się w granicach i na zasadach przewidzianych w Kodeksie karnym, z uwzględnieniem zasady, o której mowa w art. 11,
3)
zamiast kar dodatkowych stosuje się odpowiednie środki karne.

W sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem, w których kara nie została wykonana:

1)
orzeczoną karę śmierci zamienia się na karę dożywotniego pozbawienia wolności,
2)
grzywnę i karę ograniczenia wolności wykonuje się według zasad dotychczasowych,
3)
do osób, którym wykonanie kary warunkowo zawieszono, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego o warunkowym zawieszeniu wykonania kary,
4)
do osób warunkowo zwolnionych, jak również do osób odbywających kary pozbawienia wolności stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego o warunkowym zwolnieniu.

Do czynów popełnionych przed wejściem w życie Kodeksu karnego stosuje się przepisy tego kodeksu o przedawnieniu i zatarciu skazania, chyba że termin przedawnienia już upłynął.

W sprawach określonych w art. 14, jeżeli postępowanie nie jest uregulowane innymi przepisami, orzeka na posiedzeniu sąd właściwy do wykonania kary; na postanowienie przysługuje zażalenie.

§  1. 
W sprawach o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego albo na wniosek, popełnione przed dniem wejścia w życie Kodeksu karnego, co do których takiego oskarżenia lub wniosku wymaga Kodeks karny albo ustawy szczególne zawierają lub zawierały przepisy o takim trybie ścigania, postępowanie toczy się na zasadach określonych w Kodeksie karnym.
§  2. 
Sprawa wszczęta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez właściwego według dotychczasowych przepisów oskarżyciela toczy się dalej w tym samym trybie.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.

24 Art. 11 § 3 dodany przez art. 7 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.09.206.1589) z dniem 8 czerwca 2010 r.
25 Art. 11 § 4 dodany przez art. 7 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.09.206.1589) z dniem 8 czerwca 2010 r.
26 Art. 13 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
27 Art. 18 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.160.1083) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 1997 r.