Rozdział 2 - Przepisy karne - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.88.554

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.

Rozdział  II

Przepisy karne

 Kto powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w tym stanie albo uprawia handel niewolnikami, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

§  1. 
Bieg terminu przedawnienia umyślnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub wymiarowi sprawiedliwości, zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych - w okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. - w czasie lub w związku z pełnieniem ich funkcji, rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 1990 r. Przepis art. 4 § 1 Kodeksu karnego nie ma w takich wypadkach zastosowania.
§  2. 
W stosunku do sprawców czynów określonych w § 1 nie stosuje się wydanych przed dniem 7 grudnia 1989 r. przepisów ustaw i dekretów, które przewidują amnestię lub abolicję.
23 Art. 8:

- zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.98.626) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 września 2010 r.

- zmieniony przez art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.2600) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.