Art. 8. - [Handel niewolnikami] - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.88.554

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2010 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  8. 23 [Handel niewolnikami]

Kto powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w tym stanie albo uprawia handel niewolnikami,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

23 Art. 8 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.98.626) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 września 2010 r.