Art. 7. - [Derogacja ustawy szczególnej] - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.88.554

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.
Art.  7.  [Derogacja ustawy szczególnej]

Traci moc obowiązującą art. 36 ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej (Dz. U. Nr 23, poz. 101).