Art. 5. - [Przepisy utrzymane w mocy] - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.88.554

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2010 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  5. [Przepisy utrzymane w mocy]
§  1.
Pozostawia się w mocy następujące przepisy:
1) 3
(skreślony),
2)
art. 300 § 2 i art. 482 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43),
3)
art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. Nr 69, poz. 377, z 1947 r. Nr 65, poz. 390, z 1948 r. Nr 18, poz. 124 i z 1949 r. Nr 32, poz. 238),
4)
art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 2 i art. 8 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 47, poz. 211 i z 1996 r. Nr 10, poz. 55),
5)
art. 8 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U. Nr 27, poz. 169, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1991 r. Nr 107, poz. 460 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272),
6) 4
(skreślony),
7)
art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1974 r. Nr 22, poz. 131, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 76, poz. 451 i z 1997 r. Nr 6, poz. 31),
8)
art. 74 ust. 3 i art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 5, poz. 24),
9)
art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1996 r. Nr 45, poz. 199),
10)
art. 239, 240, 241 ust. 2, art. 243 oraz art. 244 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153 i Nr 80, poz. 495),
11)
art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 60, poz. 369),
12)
art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117),
13) 5
(skreślony),
14)
art. 452 ust. 2 i 3 oraz art. 453 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184 oraz z 1996 r. Nr 127, poz. 593),
15)
art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1 i 3 oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775),
16)
art. 37a, 37b, 43, 44 ust. 2 oraz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i z 1996 r. Nr 114, poz. 542),
17) 6
(skreślony),
18)
art. 57 ust. 1a, 2 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr 74, poz. 331),
19)
art. 27a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602),
20)
art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 64, poz. 406),
21)
art. 25h ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369 i Nr 75, poz. 471),
22) 7
(skreślony),
23)
art. 90f ust. 2, art. 90g, art. 90h ust. 2, art. 90i ust. 2 oraz art. 90j ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272),
24)
art. 75a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272),
25) 8
(skreślony),
26)
art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 i z 1997 r. Nr 82, poz. 518),
27)
art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518),
28)
art. 66 i 67 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272 i Nr 60, poz. 369),
29)
art. 42 ust. 2 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 100, poz. 498),
30)
art. 23 ust. 2 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),
31)
art. 18 ust. 1-3 i art. 19 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),
32)
art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 oraz art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584),
33)
art. 115 ust. 2, art. 116 ust. 2 i 3, art. 117 ust. 2, art. 118 ust. 2 i art. 120-122 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272),
34)
art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),
35)
art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119 i Nr 79, poz. 484),
36)
art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 i z 1996 r. Nr 156, poz. 775),
37)
art. 38 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 2 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420 i Nr 118, poz. 574),
38)
art. 53 i 54 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 i z 1997 r. Nr 14, poz. 72 i Nr 60, poz. 369),
39)
art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702),
40) 9
(uchylony),
41)
art. 14 i 15 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55),
42)
art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475).
§  2.
Pozostawia się w mocy niżej wymienione przepisy z następującymi zmianami:
1) 10
(skreślony);
2) 11
(skreślony);
3)
art. 300 § 1, art. 301, 302 § 1 i 2, art. 303, 304, art. 482 § 1, art. 483, 484 § 1 i 2 oraz art. 485-488 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43) otrzymują sankcje:

art. 300 § 1 i art. 482 § 1 - "podlega karze pozbawienia wolności do lat 3",

art. 301 - "podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do roku",

art. 302 § 1 i art. 484 § 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2",

art. 302 § 2, art. 303, art. 484 § 2 i art. 485 - "podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności",

art. 304, 483, 486, 487 i 488 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

4)
art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37, poz. 283) otrzymuje brzmienie:

"Art. 61. Kto wystawia czek, nie mając u trasata potrzebnego funduszu do rozporządzenia, lub po wystawieniu czeku rozporządza pokryciem, jeżeli skutkiem tego zapłata czeku nie nastąpiła, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.";

5)
art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 47, poz. 211 i z 1996 r. Nr 10, poz. 55) otrzymują sankcje:

art. 4 ust. 1 i art. 5 - "podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do roku",

art. 6 ust. 1 - "podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od roku do lat 5";

6)
w ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U. Nr 27, poz. 169, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1991 r. Nr 107, poz. 460 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272):
a)
art. 3, 4, 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 otrzymują sankcje:

art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku",

art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2",

art. 7 - "podlega karze pozbawienia wolności do lat 3",

b)
w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nie podlega karze, kto przechowuje pochodzący z niedozwolonego wyrobu spirytus albo wyrób spirytusowy w nieznacznej ilości.";

7) 12
(skreślony);
8)
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1974 r. Nr 22, poz. 131, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 76, poz. 451 i z 1997 r. Nr 6, poz. 31) otrzymuje sankcję:

"podlega karze pozbawienia wolności do lat 3";

9)
art. 74 ust. 1 i 2, art. 75 i art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24) otrzymują sankcje:

art. 74 ust. 1 - "podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5",

art. 74 ust. 2 i art. 75 - "podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności",

art. 76 ust. 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2";

10)
art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1996 r. Nr 45, poz. 199) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności";

11)
w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153 i Nr 80, poz. 495):
a)
art. 224, 228 i 236 otrzymują sankcje:

art. 224 - "podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności",

art. 228 - "podlega karze pozbawienia wolności do lat 2",

art. 236 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku",

b)
art. 241 ust. 1 i art. 242 otrzymują brzmienie:

"Art. 241. 1. Kto, w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej:

1) nie zgłasza się do rejestracji albo nie stawia się przed komisją lekarską lub komisją poborową w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,

2) nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony,

3) nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony,

4) nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego,

5) zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej,

6) opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych,

7) powoduje u siebie lub dopuszcza, by kto inny spowodował u niego, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,

8) wprowadza w błąd właściwy organ,

9) będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.",

"Art. 242. 1. Kto, w czasie mobilizacji lub wojny, wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie:

1) uchyla się od wykonania obowiązku świadczenia osobistego lub rzeczowego,

2) nie zawiadamia właściwego organu o rozporządzeniu nieruchomością lub rzeczą ruchomą przeznaczoną na cele świadczeń rzeczowych,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie mobilizacji lub wojny utrudnia lub uniemożliwia wykonanie świadczenia osobistego lub rzeczowego.";

12)
art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 60, poz. 369) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

13)
art. 121 ust. 1 i art. 123 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) otrzymują sankcje:

art. 121 ust. 1 i art. 123 ust. 2 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku",

art. 123 ust. 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2";

14)
art. 123-125 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 47, poz. 299) otrzymują sankcje:

art. 123 ust. 1, art. 124 ust. 1 i art. 125 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku",

art. 123 ust. 2 i art. 124 ust. 2 - "podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 2";

15)
art. 452 ust. 1 i art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184 oraz z 1996 r. Nr 127, poz. 593) otrzymują sankcję:

"podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 złotych";

16)
art. 52 ust. 2, art. 53 ust. 2, art. 54 ust. 2 i art. 55 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775) otrzymują sankcję:

"podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności";

17)
art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46 ust. 1 i art. 47-49a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i z 1996 r. Nr 114, poz. 542) otrzymują sankcję:

"podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności";

18) 13
(skreślony);
19)
art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr 74, poz. 331) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

20)
art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2";

21)
art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 64, poz. 406) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności";

22)
art. 25e-25g ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369 i Nr 75, poz. 471) otrzymują sankcje:

art. 25e i art. 25f - "podlega grzywnie od 10.000 zł do 100.000 zł",

art. 25g - "podlega grzywnie od 2.500 zł do 25.000 zł";

23) 14
(skreślony);
24)
art. 90f ust. 1, art. 90h ust. 1, art. 90i ust. 1 oraz art. 90j ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) otrzymują sankcje:

art. 90f ust. 1, art. 90h ust. 1 i art. 90i ust. 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2",

art. 90j ust. 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

25)
art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2";

26) 15
(skreślony);
27)
art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 i z 1997 r. Nr 82, poz. 518) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności";

28)
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności";

29)
art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272 i Nr 60, poz. 369) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2";

30)
art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 100, poz. 498) otrzymują sankcję:

"podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

31)
art. 52 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) otrzymuje sankcje:

ust. 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2",

ust. 2 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

32)
art. 23 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) otrzymują sankcję:

"podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2";

33)
art. 158 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297 i Nr 70, poz. 443) otrzymują sankcję:

"podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2";

34)
art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie do 10.000 złotych albo karze ograniczenia wolności";

35)
art. 20, 21, 22 ust. 1 i 3, art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584) otrzymują sankcje:

art. 20 ust. 1 i art. 22 ust. 1 - "podlega grzywnie od 10.000 zł do 5.000.000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3",

art. 20 ust. 2 i art. 22 ust. 3 - "podlega grzywnie od 2.000 zł do 20.000 zł albo karze pozbawienia wolności do roku albo obu tym karom łącznie",

art. 21 i 23 ust. 1 - "podlega grzywnie od 5.000 zł do 5.000.000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3",

art. 24 ust. 1 - "podlega grzywnie od 1.000 zł do 100.000 zł";

36)
art. 115 ust. 1 i 3, art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1 i art. 119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272) otrzymują sankcje:

art. 115 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 117 ust. 1 i art. 118 ust. 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2",

art. 115 ust. 3, art. 116 ust. 4 i art. 119 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

37)
art. 118 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) otrzymują sankcje:

ust. 2 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2",

ust. 3 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

38)
art. 90 i 91 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680) otrzymują sankcje:

art. 90 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2",

art. 91 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

39)
art. 53 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

40)
art. 77-79 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183 i Nr 43, poz. 272) otrzymują sankcje:

art. 77 ust. 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 - "podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie",

art. 78 ust. 2 i art. 79 - "podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności";

41)
art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119 i Nr 79, poz. 484) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2";

42)
art. 56 i 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 i z 1996 r. Nr 156, poz. 775) otrzymują sankcje:

art. 56 ust. 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2",

art. 56 ust. 2 i art. 57 - "podlega grzywnie";

43)
art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ust. 1 oraz art. 43 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420 i Nr 118, poz. 574) otrzymują sankcje:

art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 - "podlega grzywnie do 5.000.000 zł i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5",

art. 41 i art. 42 ust. 1 - "podlega grzywnie do 5.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie",

art. 40 ust. 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku",

art. 43 - "podlega grzywnie do 5.000.000 zł";

44)
art. 52 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72 i Nr 60, poz. 369) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

45)
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie";

46) 16
(uchylony);
47)
art. 12 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie do 25.000 zł lub karze ograniczenia wolności";

48)
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie do 50.000 zł";

49)
art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152) otrzymuje sankcję:

"podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

50) 17
art. 34 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz. 443) otrzymują sankcje:

ust. 3 - "podlega grzywnie od 50.000 zł do 250.000 zł oraz karze pozbawienia wolności do lat 2",

ust. 4 - "podlega grzywnie od 10.000 zł do 250.000 zł oraz karze pozbawienia wolności od roku do lat 10",

51) 18
w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668):
a)
art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1, art. 42, 43 ust. 1 i 2, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3, art. 47, 48 ust. 2 i 3 oraz art. 49 ust. 1 otrzymują sankcje:

art. 40 ust. 2, art. 42 ust. 1 i art. 48 ust. 3 - "podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5",

art. 41 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3, art. 47 i 49 ust. 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2",

art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2 i art. 48 ust. 2 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku",

art. 43 ust. 1 - "podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8",

art. 43 ust. 3 - "podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10",

b)
w art. 58 wyrazy "art. 102" zastępuje się wyrazami "art. 96-98";
52) 19
art. 46 ust. 5 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) otrzymują sankcje:

art. 46 ust. 5 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2",

art. 48 ust. 2 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";

53) 20
art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679) otrzymuje sankcję: "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku";
54) 21
art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) otrzymują sankcje:

art. 35 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 i 2 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku",

art. 35 ust. 2 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2";

55) 22
art. 165 ust. 1, art. 174 ust. 1, art. 175, 176 i 177 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669) otrzymują sankcje:

art. 165 ust. 1 - "podlega grzywnie do 1.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie",

art. 174 ust. 1 i art. 176 ust. 2 - "podlega grzywnie do 5.000.000 zł i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5",

art. 175 i 176 ust. 1 - "podlega grzywnie do 1.000.000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3",

art. 177 ust. 1 - "podlega grzywnie do 5.000.000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3.".

3 Art. 5 § 1 pkt 1 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
4 Art. 5 § 1 pkt 6 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
5 Art. 5 § 1 pkt 13 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
6 Art. 5 § 1 pkt 17 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
7 Art. 5 § 1 pkt 22 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
8 Art. 5 § 1 pkt 25 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
9 Art. 5 § 1 pkt 40 uchylony przez art. 2 lit. a) ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U.09.141.1149) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 września 2009 r.
10 Art. 5 § 2 pkt 1 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
11 Art. 5 § 2 pkt 2 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
12 Art. 5 § 2 pkt 7 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
13 Art. 5 § 2 pkt 18 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
14 Art. 5 § 2 pkt 23 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
15 Art. 5 § 2 pkt 26 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
16 Art. 5 § 2 pkt 46 uchylony przez art. 2 lit. b) ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U.09.141.1149) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 września 2009 r.
17 Art. 5 § 2 pkt 50 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
18 Art. 5 § 2 pkt 51 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
19 Art. 5 § 2 pkt 52 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
20 Art. 5 § 2 pkt 53 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
21 Art. 5 § 2 pkt 54 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.
22 Art. 5 § 2 pkt 55 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.