Art. 3. - [Derogacja przepisów pozakodeksowych] - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.88.554

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.
Art.  3.  2 [Derogacja przepisów pozakodeksowych]
§  1. 
Z dniem wejścia w życie Kodeksu karnego tracą moc przepisy dotyczące przedmiotów w tym kodeksie unormowanych, chyba że przepisy tej ustawy stanowią inaczej.
§  2. 
Przepisu § 1 nie stosuje się do ustaw, które weszły w życie po dniu 6 czerwca 1997 r.
2 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.