Art. 17. - [Tryb ścigania a zamiana kary] - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.88.554

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.
Art.  17.  [Tryb ścigania a zamiana kary]
§  1. 
W sprawach o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego albo na wniosek, popełnione przed dniem wejścia w życie Kodeksu karnego, co do których takiego oskarżenia lub wniosku wymaga Kodeks karny albo ustawy szczególne zawierają lub zawierały przepisy o takim trybie ścigania, postępowanie toczy się na zasadach określonych w Kodeksie karnym.
§  2. 
Sprawa wszczęta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez właściwego według dotychczasowych przepisów oskarżyciela toczy się dalej w tym samym trybie.