Art. 16. - [Orzekanie o wykonaniu kary] - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.88.554

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2010 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  16. [Orzekanie o wykonaniu kary]

W sprawach określonych w art. 14, jeżeli postępowanie nie jest uregulowane innymi przepisami, orzeka na posiedzeniu sąd właściwy do wykonania kary; na postanowienie przysługuje zażalenie.