Art. 13. - [Zmiany w utrzymanych przepisach] - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.88.554

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.
Art.  13.  [Zmiany w utrzymanych przepisach]

Przy stosowaniu utrzymanych w mocy przepisów karnych:

1)
zamiast przewidzianej kary śmierci orzeka się karę dożywotniego pozbawienia wolności,
2) 26
 wszystkie kary orzeka się w granicach i na zasadach przewidzianych w Kodeksie karnym, z uwzględnieniem zasady, o której mowa w art. 11,
3)
zamiast kar dodatkowych stosuje się odpowiednie środki karne.
26 Art. 13 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.113.715) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 1998 r.