Art. 12. - [Stosowanie Kodeksu karnego] - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.88.554

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.
Art.  12.  [Stosowanie Kodeksu karnego]
§  1. 
Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na uchylone przepisy Kodeksu karnego, o którym mowa w art. 2 pkt 1, lub na uchylone przepisy ustawy szczególnej, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego.
§  2. 
W razie wątpliwości, czy ma być stosowane prawo dotychczasowe, czy Kodeks karny, stosuje się Kodeks karny.