Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.83.457

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie przepisów taryfowych w komunikacji między stacjami polskich kolei państwowych a stacjami zagranicznemi, położonemi poza punktami przejściowemi polsko-czesko-słowackiemi.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 (Dziennik Praw Nr. 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Polskie Koleje Państwowe.

Okręg i Dyrekcji Warszawskiej, Radomskiej, Poznańskiej, Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej

A.

Z dniem 1 listopada 1919 r. obowiązują przy przewozie przesyłek, przechodzących przez graniczne punkty przejściowe: Bogumin, Karwinę, Cieszyn, granicę pod Beskidem, granicę pod Leluchowem, granicę pod Łupkowem, granicę pod Siankami i Żwardoń na całej przestrzeni od polskiej stacji nadawczej do granicznego punktu przejściowego wyłącznie przepisy taryfowe, stosowane w okręgu stacji nadawczej w dniu nadania przesyłki, w odwrotnym zaś kierunku na całej przestrzeni od granicznego punktu przejściowego do polskiej stacji odbiorczej wyłącznie przepisy taryfowe, stosowane w okręgu stacji obiorczej w dniu przejścia przesyłki na polskie koleje państwowe. Stosowanie innych przepisów taryfowych przy przewozie takich przesyłek jest zatem wykluczone i reklamacje takie nie będą uwzględnione.

Postanowienie niniejsze obejmuje zarówno ogólne przepisy taryfowe jak i sposób obliczenia przewoźnego i należności ubocznych, klasyfikację towarów, wysokość stawek i t. d.

Należności natomiast narosłe na stacjach pośrednich lub granicznych zalicza się według przepisów taryfy obowiązującej w okręgu danej stacji, pośredniej wzgl. granicznej.

B.

Odległości kilometryczne od polskiej stacji nadawczej do granicznego punktu przejściowego wzgl. od tegoż punktu do polskiej stacji odbiorczej oblicza się przez dodanie odległości kilometrycznej od stacji nadawczej wzgl. odbiorczej do jednej z niżej wymienionych stacji przejściowych pomiędzy b. zaborami i odległości kilometrycznej od tejże stacji do granicznego punktu przejściowego, poczem następuje obliczenie przewoźnego za całą odległość uzyskaną w ten sposób.

Nadawca może w liście przewozowym oznaczyć stację, przez którą przesyłka ma przejść z jednego b. zaboru do drugiego. W takim wypadku oblicza się przewoźne wedle drogi wskazanej przez nadawcę. W innych wypadkach przysługuje kolei prawo wyboru drogi i obliczenia przewoźnego według obranej drogi.

Wykaz odległości

wyrażony w kilometrach pomiędzy stacjami przejściowemi Poznańskiego i Kongresówki z jednej, a granicznemi punktami przejściowemi z drugiej strony

BoguminCieszynGranica pod BeskidemGranica pod LeluchowemGranica pod ŁupkowemGranica pod SiankamiKarwinaZwardoń
Bełzec455456251382295276453468
Nadbrzezie328329387273316340326341
Rozwadów345346345290274298343358
Skalmierzyce475477757543686710473496
Szczakowa114116520290365473112135

C.

Z jakiemi państwami będzie dopuszczoną bezpośrednia komunikacja towarowa i jakie w tej komunikacji będą obowiązywały przepisy przewozowe, ogłosi się osobnem rozporządzeniem.

Warszawa, dn. 15 października 1919 r.