Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.24.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 12 marca 1920 r.
w sprawie przepisów taryfowych i opłat, stosowanych w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i rumuńskich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. Nr 14, poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, co następuje:
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

Okręgi Dyrekcji Warszawskiej, Radomskiej, Wileńskiej, Poznańskiej. Gdańskiej, Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej.

A.

Z natychmiastowej ważnością obowiązują dla przewozu przesyłek, przechodzących z Polski do Rumunji i na odwrót przez graniczne punkty przejściowe: Woronienka Granica Państwa i Sniatyn-Zalucze Granica Państwa, na całej przestrzeni od polskiej stacji nadawczej do granicznej linji państwowej wyłącznie przepisy taryfowe i opłaty, stosowane w dniu nadania przesyłki na stacji nadawczej, w odwrotnym zaś kierunku na całej przestrzeni od granicznej linji państwowej do polskiej stacji odbiorczej obowiązują wyłącznie przepisy taryfowe i opłaty, stosowane na stacji odbiorczej w dniu przejścia przesyłki na polskie koleje.

Postanowienie niniejsze stosuje się zarówno do ogólnych przepisów taryfowych jak i sposobu obliczania przewoźnego i należności ubocznych, klasyfikacji towarów, wysokości stawek i t. d.

Należności natomiast narosłe na stacjach pośrednich lub granicznych oblicza się według przepisów taryfy obowiązującej na danej stacji pośredniej, wzgl. granicznej.

B.

Odległości kilometryczne od polskiej stacji nadawczej do granicznej linji państwowej i odwrotnie od granicznej linji państwowej do polskie] stacji odbiorczej oblicza się przez dodanie odległości kilometrycznej od stacji nadawczej, względnie odbiorczej do jednej z niżej wymienionych stacji przejściowych między-dyrekcyjnych i odległości kilometrycznej od tejże stacji do granicznej linji państwowej; przewoźne oblicza się za sumę kilometrów w ten sposób obliczonej odległości stosownie do ustępu A.

Nadawca może oznaczyć w liście przewozowym drogę i stacje przejściowe między-dyrekcyjne.

W tym wypadku przewoźne oblicza się za drogę wskazaną przez nadawcę. W przeciwnym wypadku przysługuje kolei prawo wyboru drogi z obliczeniem przewoźnego za obraną drogę.

Wykaz odległości.

wyrażonych w kilometrach pomiędzy stacjami przejściowemi Okręgów Dyrekcji kolei państwowych w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Radomiu, Wilnie, Krakowie i Lwowie z jednej strony a granicznemi punktami przejściowemi na obszar Państwa Rumuńskiego z drugiej strony:

WoronienkaSniatyn-Załucze
Granica PaństwaGranica Państwa
Kilometry
Bełżec334332
Białystok722720
Bogumin718716
Brody335333
Brześć589587
Chełm476474
Cieszyn719717
Czeremcha644642
Dziedzice667665
Herby739737
Iłłowo813811
Karwina715713
Mława808806
Mysłowice652650
Nadbrzezie507505
Oświęcim645643
Podwołoczyska299297
Rozwadów465463
Skalmierzyce876874
Sokal375373
Szczakowa640638
Toruń939937
Zwardoń731729

C.

Przepisy przewozowe, obowiązujące w bezpośredniej komunikacji towarowej z Rumunją, wzgl. tranzyto przez Rumunję, są zawarte w osobnem rozporządzeniu.