Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.59.360

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
o przepisach przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich b. zaboru austriackiego w komunikacji z państwami, powstałemi na obszarze dawnych Austro-Węgier. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego r. b. i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
W komunikacji międzynarodowej między b. zaborem austrjackim a Czechosłowacją i Austrją Niemiecką obowiązują z wyjątkiem § 67 (3) i § 69 (1 - 5; tymczasowo przepisy i postanowienia Regulaminu Ruchu, wydanego rozporządzeniem b. austrjackiego Ministerstwa Kolei Żelaznych (Dz. u. p. № 172 z r. 1909).

Warszawa, dnia 17 lipca 1919 r.

* Z dniem 1 listopada 1919 r. przepisy odnoszące się do bezpośredniej komunikacji towarowej z Czecho-Słowacją tracą moc, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czesko-słowackich (Dz.U.19.83.455).