Przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.95.640

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 grudnia 1938 r.
o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.

Na podstawie art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 612) zarządza się co następuje:
(1)
W okresie kampanijnym 1939/40 z części nadwyżki ogólnego kontyngentu wewnętrznego cukru, określonej w § 1 pkt 2) lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1936 r. o zasadach podziału nadwyżki kontyngentu wewnętrznego cukru (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 634), Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Przemysłu i Handlu dokona według swego uznania przydziału uzupełniającego na rzecz tej cukrowni, której rejon produkcji zostanie zwiększony na skutek przyłączenia gospodarstw rolnych, położonych na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.
(2)
Pozostałość z części nadwyżki ogólnego kontyngentu wewnętrznego cukru, wymienionej w ust. (1), po zastosowaniu przepisu w tym ustępie zawartego, zostanie rozdzielona według zasad § 1 pkt 2) lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 634).
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.