Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.47.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 maja 1921 r.
w przedmiocie przepisów o postępowaniu co do ściągania kar w sprawach opałowych.

Na podstawie art. 8 i 9 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. U. № 75, poz. 508) w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych oraz na podstawie art. 6 lit. d ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. № 64, poz. 385) o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej, zarządza się w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej co następuje:
§  1. Postanowienie Ministra Przemyślu i Handlu o nałożeniu kary grzywny na winnych niewykonania rozporządzeń Ministra Przemyślu i Handlu, wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 75, poz. 508), podaje się do wiadomości władzy górniczej, terytorjalnie właściwej dla danej osoby.

Władza górnicza zawiadomi interesowanego o postanowieniu Ministra Przemysłu i Handlu oraz oznaczy termin dla wpłacenia nałożonej grzywny.

§  2. Skazany na grzywnę obowiązany jest w terminie oznaczonym wpłacić do kasy państwowej (skarbowej) należną sumę i pokwitowanie przedstawić władzy górniczej do rejestracji w ciągu 7 dni po upływie wyznaczonego do wpłacenia grzywny terminu.
§  3. Jeśli skazany na grzywnę nie wykaże się z jej wpłaty w terminie, podanym w § 2, właściwa władza górnicza wdroży przez starostę powiatu, w którym skazany zamieszkuje, postępowanie celem ściągnięcia grzywny w drodze przymusowej. W postępowaniu w b. dzielnicy pruskiej stosować należy przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1899 r. (zbiór ustaw pruskich str. 545).

Po ściągnięciu kary grzywny starosta wpłaca odnośną sumę do kasy państwowej i zawiadamia o tem władzę górniczą.

§  4. Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu o nałożeniu kary aresztu podaje się skazanemu do wiadomości przez władzę górniczą i przekazuje się równocześnie do wykonania staroście powiatu, w którym skazany zamieszkuje.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.