Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.94.508

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1919 r.

PRZEPISY
o organizacji powiatowych komend Policji, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku o Policji Państwowej.

1. Na czele policji w powiecie stoi powiatowy komendant policji, podległy bezpośrednio okręgowemu komendantowi.
2. Do zadań powiatowych komendantów należy sprawowanie czynności policji w myśl art. 2 ustawy o policji, nadzór nad wykonaniem czynności służbowych podwładnych im funkcjonarjuszów policji, oraz załatwianie spraw z zakresu organizacji, administracji, zaopatrzenia, uzupełnienia i wyszkolenia funkcjonarjuszów policji.
3. Policja w miastach, stanowiących samodzielną jednostkę administracyjną, jest wyłączona z pod kompetencji powiatowych komendantów i organizowana jest na prawach komend powiatowych i okręgowych.

Dzielnice w dużych miastach stanowią komisarjaty, zorganizowane na prawach komisarjatów w powiatach.

4. Siedziby powiatowych komendantów znajdują się w miejscach siedzib starostów.
5. Powiatowym komendantom bezpośrednio podporządkowany jest urząd pod nazwą "Powiatowa Komenda Policji Państwowej".
6. Policja w powiatach i miastach, stanowiących samodzielną jednostkę administracyjną, w zakresie służby bezpieczeństwa i administracji państwowej, podlega właściwej władzy administracyjnej (w powiatach-starostom, w miastach-komisarzom Rządu). W sprawach organizacji, administracji, zaopatrzenia, uzupełnień i wyszkolenia policji podlega władzy okręgowych komend policji. W czynnościach dochodzeń przestępstw jest w bezpośredniej zależności od urzędów wymiaru sprawiedliwości.
7. W skład powiatowych komend wchodzą: powiatowy komendant, jego zastępca, komisarze i zastępcy komisarzy policji, biura z odpowiednim personelem oraz stałe posterunki policji.
8. Powiatowy komendant policji jest zwierzchnikiem wszystkich funkcjonarjuszów policji w powiecie.
9. Zastępca powiatowego komendanta spełnia obowiązki poruczone przez powiatowego komendanta, ma prawo wglądu we wszystkie sprawy oraz ma najbliższy i bezpośredni nadzór nad sprawami wyszkolenia, czynnościami służbowemi policji śledczej oraz służbą zewnętrzną policji.
10. W razie nieobecności powiatowego komendanta, zastępca komendanta załatwia wszelkie sprawy, wstrzymując się jednak od decyzji w sprawach, jakie będą zastrzeżone przez powiatowego komendanta do jego decyzji.
11. Komisarze policji są kierownikami urzędu policyjnego w większych miastach, dzielnicach większych miast oraz na stacjach kolejowych i w portach. Urzędy te otrzymują nazwę "Komisarjat Policji Państwowej".
12. Zastępcy komisarzy policji spełniają obowiązki poruczone im przez komisarzy, mają prawo wglądu we wszystkie sprawy oraz w razie nieobecności komisarza policji załatwiają wszelkie sprawy, wstrzymując się jednak od decyzji w sprawach, jakie będą zastrzeżone przez komisarzy do ich decyzji.
13. Komisarze policji na stacjach kolei państwowych i w portach w sprawach administracji, zaopatrzenia, uzupełnień i wyszkolenia, jak również w zakresie nadzoru nad czynnościami wykonawczemi w stosunku do władz Ministerstwa Kolei Państwowych i władz państwowych, regulujących ruch na drogach wodnych, podlegają bezpośrednio władzy okręgowych komendantów policji.
14. Komendy powiatowe i komisarjaty policji posiadają biura wraz z odpowiednim personelem, które załatwiają sprawy w zakresie czynności policji.
15. Posterunki stałe policji znajdują się w gminach, mniejszych miastach oraz większych skupieniach ludności.
16. Stałe posterunki w gminach znajdują się w miejscu siedzib urzędów gminnych.
17. Posterunki stałe policji na stacjach kolei państwowych oraz w przystaniach na drogach wodnych w sprawach administracji, zaopatrzenia, uzupełnień i wyszkolenia, jak również w zakresie nadzoru nad czynnościami wykonawczemi w stosunku do władz Ministerstwa Kolei Państwowych i władz państwowych, regulujących ruch na drogach wodnych, podlegają władzy odnośnych komisarjatów policji na kolejach lub drogach wodnych.

Warszawa, d. 4 grudnia 1919 r.