Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.94.507

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1919 r.

PRZEPISY
o organizacji okręgowych komend Policji, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej.

1. Na czele policji w okręgu stoi okręgowy komendant, podległy bezpośrednio Głównemu Komendantowi.
2. Do zadań komendantów okręgowych należy nadzór nad wykonaniem czynności służbowych podwładnych im funkcjonarjuszów policji oraz załatwianie spraw z zakresu organizacji, administracji, zaopatrzenia, uzupełnienia i wyszkolenia funkcjonarjuszów policji.
3. Siedziby okręgowych komendantów policji znajdują się w miejscach siedzib wojewodów.
4. Okręgowym komendantom podporządkowany jest urząd pod nazwą "Okręgowa Komenda Policji Państwowej".
5. Okręgowe komendy Policji w zakresie służby bezpieczeństwa i administracji państwowej podlegają wojewodom; w sprawach organizacji, administracji, zaopatrzenia, uzupełnień, wyszkolenia podporządkowane są Głównemu Komendantowi policji.
6. W skład okręgowych komend wchodzą: okręgowy komendant, jego zastępca, urzędnicy inspekcyjni, dwa działy: administracyjny i gospodarczy z odpowiednim personelem, szkoła dla niższych funkcjonarjuszów policji, urząd policji śledczej oraz rezerwa policji.
7. Okręgowy komendant jest zwierzchnikiem wszystkich funkcjonarjuszów policji w okręgu.
8. Zastępca okręgowego komendanta spełnia obowiązki poruczone mu przez okręgowego komendanta, ma prawo wglądu we wszystkie sprawy, oraz ma najbliższy i bezpośredni nadzór nad sprawami wyszkolenia i urzędu policji śledczej.
9. W razie nieobecności okręgowego komendanta, zastępca komendanta załatwia wszelkie sprawy, wstrzymując się jednak od decyzji w sprawach, jakie będą zastrzeżone przez okręgowego komendanta do jego decyzji.
10. Urzędnicy inspekcyjni pełnią z ramienia i w imieniu okręgowych komendantów służbę inspekcyjną i nadzorczą nad urzędami i funkcjonarjuszami policji w okręgach.
11. Dział I administracyjny:
a) załatwia ogólną korespondencję,
b) na zasadzie ustaw i rozporządzeń ministerialnych, władz administracyjnych oraz rozkazów głównego komendanta załatwia sprawy służbowe, związane z bezpieczeństwem publicznem oraz administracją państwową,
c) załatwia sprawy osobowe i dyscyplinarne.
12. Dział I administracyjny dzieli się na trzy referaty:
1) kancelarja,
2) referat administracyjny,
3) referat osobowy.
13. Dział II gospodarczy:
a) zestawia budżety komend okręgowych i powiatowych,
b) ma nadzór nad prawidłowem wykonaniem budżetu w okręgu,
c) wprowadza w życie przepisy gospodarcze Głównej Komendy policji, i
d) prowadzi administrację gospodarczą i rachunkowość okręgowych komend
14. Dział II gospodarczy dzieli się na cztery referaty:
1) referat gospodarczy,
2) magazyn,
3) buchalterja,
4) kasa.
15. Szkoła dla funkcjonarjuszów policji ma za zadanie wyszkolenie niższych funkcjonarjuszów policji w okręgu.
16. Urząd policji śledczej prowadzi dochodzenia wstępne oraz wykonywuje polecenia prokuratury państwowej i władz sądowych w zakresie dochodzeń i śledztwa i działalność jego rozciąga się na cały okręg policji państwowej.
17. Okręgowa rezerwa policji, jako oddział ruchomy, działający na terenie całego okręgu, ma za zadanie współdziałanie z lokalnemi organami policji w wykonaniu ich obowiązków.

Warszawa, 4 grudnia 1919 r.