Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.19.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

PRZEPISY
o organizacji Milicji Ludowej. *

Art.  1.

Dla ochrony i zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa ludności miast i wsi oraz walki ze wszelkiemi przejawami bezładu społecznego, dla przeprowadzania zarządzeń Władz Państwowych, Tymczasowy Rząd Republiki Ludowej powołuje do życia Milicę Ludową, wykonawczą siłę, wojskowo zorganizowaną, zależną bezpośrednio od Ministra Spraw Wewnętrznych.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych tworzy się wydział Milicji Ludowej.

Techniczne kierownictwo Milicji Ludowej obejmuje Komenda Główna Milicji Ludowej, wyznaczona przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Naczelnem Dowództwem.

Art.  2.

Milicja Ludowa obejmuje pieczę nad utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa w kraju, współdziała w razie potrzeby z zależnemi od ciał samorządnych milicjami miejskiemi i powiatowemi; do których należy przedewszystkiem spełnianie zadań policji miejscowej. Stosunki wzajemne Milicji Ludowej, do wojska i milicji miejskiej oraz powiatowej określą specjalne przepisy i postanowienia.

Art.  3.

Kraj podzielony jest na okręgi Milicji Ludowej, dostosowane do podziału administracyjnego. Na czele okręgów stoją komendanci okręgowi Milicji Ludowej, wyznaczeni przez Komendę Główną i zatwierdzeni przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Komendanci okręgowi wyznaczają w porozumieniu z Komisarzami Rządu komendantów powiatowych Milicji Ludowej.

Art.  4.

Milicja Ludowa jest formacją o charakterze wojskowym, jednolicie umundurowaną, uzbrojoną, w zasadzie skoszarowaną i pozostającą na żołdzie.

Oddziały Milicji Ludowej dyslokowane są w miastach i powiatach Republiki Polskiej.

Zmiana dyslokacji w granicach powiatów i okręgów następuje na zarządzenie komend powiatowych, względnie okręgowych, w porozumieniu z odnośnemi władzami administracyjnemi; przerzucenie z jednego okręgu do drugiego następuje na zarządzenie Komendy Głównej, zaaprobowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Art.  5.

Formowanie i skompletowanie Milicji Ludowej przeprowadzi wydział Milicji Ludowej przez założenie biur werbunkowych i odnośne komendy.

Każdy członek Milicji Ludowej winien mieć odpowiednie kwalifikacje fizyczne i moralne.

Członków Milicji Ludowej obowiązuje przyjęcie i podpisanie odpowiedniej deklaracji, zobowiązującej do ochrony porządku i ładu w Polskiej Republice Ludowej.

Art.  6.

Milicji Ludowej dozwala się ćwiczyć zgłaszających się ponad normę ochotników. Broń, jedynie na czas ćwiczeń, dostarcza Milicja Ludowa.

Art.  7.

Przy przystąpieniu do formowania Milicji Ludowej rozwiązuje się wszystkie dotychczasowe, samorzutnie zorganizowane, ochotnicze formacje straży, obron i milicji obywatelskich. Przepis ten nie rozciąga się na milicje ciał samorządnych miejskich i powiatowych.

Członkowie rozwiązanych formacji znajdą miejsce w szeregach wojska, milicji ludowej lub milicji ciał samorządnych.

Art.  8.

Wykonanie niniejszego dekretu i oznaczenie terminu rozwiązania istniejących milicji ochotniczych w poszczególnych miejscowościach porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dan w Warszawie, d. 5 grudnia 1918 r.

* Z dniem 8 lutego 1919 r. postanowienia nin. dekretu zostają uzupełnione przez dekret z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie uzupełnienia przepisów o organizacji Milicji Ludowej (Dz.U.19.14.153).