Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.31.186

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 8 marca 1921 r.
w sprawie przepisów kolejowych ajencji celnych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) zarządzam w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu co następuje:
Ogłoszony w Dzienniku Ustaw № 12 z dnia 13 lutego 1920 r. pod poz. 67 (na stronie 122) § 11 rozdziału b) (Tymczasowa taksa komisowego) otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 11. Od towarów, przewożonych transito przez terytorjum Państwa Polskiego, z wyjątkiem towarów, przewożonych z Prus Wschodnich do reszty Niemiec przez linje polskich kolei państwowych i odwrotnie - po 10 fen. za każde 100 kg, lecz nie mniej niż 3 mk. od każdej przesyłki."