Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.4.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1918 r.

DEKRET
z dnia 22 lutego 1918 r.
Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie przepisów dla woźnych.

My, RADA REGENCYJNA. KRÓLESTWA POLSKIEGO postanowiliśmy i stanowimy, jak następuje:
Tymczasowo obowiązywać będą następujące przepisy dla woźnych sądowych:
Art.  1.

Woźni sądowi urzędują przy Sądach Pokoju, Okręgowych, Apelacyjnych oraz Najwyższym.

Art.  2.

Woźnych sądowych mianuje prezes właściwego Sądu; woźnych sądowych przy Sądach Pokoju mianuje prezes Sądu Okręgowego.

Art.  3.

Woźni sądowi noszą specjalną oznakę przy sprawowaniu obowiązków swego urzędu, zatwierdzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Art.  4.

Woźni sądowi doręczają wezwania, zawiadomienia, utrzymują porządek na posiedzeniach sądowych, wykonywują czynności, wskazane w ustawie postępowania sądowego, oraz wszelkie zlecenia sądu.

Art.  5.

Woźni sądowi pobierają wynagrodzenie podług kategorji XV plac urzędników wymiaru sprawiedliwości, niezależnie od opłat za wręczenie w sprawach cywilnych.

Art.  6. 1

Woźni sądowi pobierają 50 fen. za doręczenie wezwania, zawiadomienia przepis powyższy nie stosuje się do doręczenia wezwań i zawiadomień w sprawach, ulegających właściwości Sądów Pokoju.

Art.  7.

Jeżeli woźny sądowy doręcza poza obrębem miejscowości, w której ma siedzibę, pobiera jako zwrot kosztów podróży 40 fen. od kilometra w jedną stronę, licząc od najbliższej stacji kolejowej, nie mniej jednak niż 3 marki, oraz zwrot za bilet III klasy.

Art.  8.

Diety pobierają woźni sądowi stosownie do art. 19 i 20 przepisów tymczasowych o wynagrodzeniu urzędników wymiaru sprawiedliwości.

Dan w Warszawie, dnia 22 lutego 1918 roku.

1 Art. 6 zmieniony przez dekret Rady Regencyjnej z dnia 10 czerwca 1918 r. (Dz. Praw Kr. Pol.18.6.15) zmieniający nin. dekret z dniem 20 czerwca 1918 r.