Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.42.363

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2016 r.
Art.  10.
1. Migracji podlegają wszystkie niewykreślone wpisy, wzmianki lub adnotacje, z wyłączeniem: podpisów, wpisów wykreśleń, zmian wpisów wykreślonych oraz wpisów dotyczących wydzielenia części nieruchomości gruntowych.
2. Przenoszenia wpisów z dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym dokonuje się w sposób, który uniemożliwia zmianę treści lub zakresu ujawnionych praw i roszczeń. Dotyczy to również sprostowania dostrzeżonych usterek wpisów, o których mowa w art. 62613 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, mając na względzie precyzję i rzetelność w wiernym odzwierciedlaniu treści dotychczasowej księgi wieczystej.
4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno w szczególności określać:
1) sposób przekształcania numeracji ksiąg wieczystych;
2) sposób zamieszczania w księdze wieczystej wyniku sprawdzenia zgodności oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej z danymi zawartymi w bazie danych katastru nieruchomości;
3) sposób postępowania w razie wystąpienia przeszkód w migracji księgi wieczystej.