Przenoszenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego do dyspozycji. - Dz.U.2006.175.1287 - OpenLEX

Przenoszenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego do dyspozycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.175.1287

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego do dyspozycji

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb przenoszenia funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego, zwanego dalej "funkcjonariuszem", do dyspozycji szefa Służby Wywiadu Wojskowego, zwanego dalej "szefem";
2)
sposób pełnienia służby przez funkcjonariusza pozostającego w dyspozycji szefa.
1.
Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji następuje na podstawie rozkazu personalnego.
2.
Rozkaz personalny w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji wydaje szef na wniosek dotychczasowego bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza lub z urzędu.
3.
W rozkazie personalnym określa się datę, z którą następuje przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji szefa.
1.
Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji szefa może nastąpić w przypadku przewidywanego mianowania funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe albo przewidywanego zwolnienia funkcjonariusza ze służby w związku z nabyciem przez niego prawa do emerytury w pełnym wymiarze.
2.
Dokonując przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji, uwzględnia się dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza, posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje, istniejące możliwości etatowe i potrzeby ewentualnego mianowania funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe.
1.
Funkcjonariuszowi pozostającemu w dyspozycji szefa nie wyznacza się stałego zakresu obowiązków służbowych.
2.
Funkcjonariusz w okresie pozostawania w dyspozycji szefa może zostać przez niego:
1)
wyznaczony do wykonywania określonych zadań służbowych, jeżeli charakter tych zadań odpowiada posiadanym przez funkcjonariusza kwalifikacjom, w szczególności może zostać wyznaczony do pełnienia, na określonych warunkach, dyżurów;
2)
skierowany do odbycia kursów, szkoleń lub praktyk zawodowych.
3.
Szef, określając warunki pełnienia dyżurów, ustala w szczególności miejsce i terminy ich pełnienia, sposób bezpośredniego kontaktowania się w tym czasie z funkcjonariuszem, biorąc pod uwagę wnioski funkcjonariusza, o ile ich uwzględnienie nie wpłynie negatywnie na możliwość niezwłocznego podjęcia przez funkcjonariusza wykonania zadania służbowego podczas dyżuru.
4.
Funkcjonariuszowi pozostającemu w dyspozycji szefa można udzielić urlopu wypoczynkowego i urlopu dodatkowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.