Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2006

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie przenoszenia do służby w Policji

Na podstawie art. 25a ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
2) właściwy przełożony - przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.
§  2.  Komendant Główny Policji, rozpatrując wniosek o przeniesienie do pełnienia służby w Policji funkcjonariusza Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "funkcjonariuszem", uwzględnia szczególne predyspozycje do jej pełnienia, w szczególności:
1) posiadane doświadczenie i umiejętności w wykonywaniu czynności:
a) prewencyjnych lub
b) analitycznych, lub
c) operacyjno-rozpoznawczych, lub
d) dochodzeniowo-śledczych, lub
e) z zakresu kryminalistyki;
2) posiadane doświadczenie i umiejętności w wykonywaniu czynności z zakresu kontroli pirotechnicznej;
3) posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie eksploatacji i naprawy:
a) sprzętu radiowego, telefoniczno-telegraficznego, informatycznego lub telekomunikacyjnego, lub
b) urządzeń łączności, optoelektronicznych lub utajniających;
4) posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie zarządzania siecią teleinformatyczną, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi oraz programowania aplikacji użytkowych;
5) ukończoną aplikację sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, legislacyjną lub kontrolerską;
6) posiadane uprawnienia lotnicze w określonej specjalności, w tym aktualną licencję pilota zawodowego, mechanika lotniczego lub mechanika pokładowego;
7) posiadane prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza weterynarii;
8) posiadane prawo wykonywania zawodu psychologa;
9) posiadany tytuł biegłego rewidenta lub możliwość sprawowania funkcji głównego księgowego, określoną w odrębnych przepisach;
10) 2  posiadane doświadczenie i umiejętności przydatne do służby w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji.
§  3. 
1.  Funkcjonariusz składa wniosek o przeniesienie do pełnienia służby w Policji, zwany dalej "wnioskiem", do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem odpowiednio: Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Kancelarii Sejmu, Komendanta Służby Ochrony Państwa, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy dołączają do wniosku uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza i przekazują go Komendantowi Głównemu Policji.
2.  Komendant Główny Policji, niezwłocznie po otrzymaniu, przekazuje wniosek, wraz z uwierzytelnionym wyciągiem z akt osobowych funkcjonariusza, do właściwego przełożonego w celu jego zaopiniowania.
3.  Właściwy przełożony przekazuje zaopiniowany wniosek, wraz z uwierzytelnionym wyciągiem z akt osobowych funkcjonariusza, komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw kadr.
4.  W stosunku do funkcjonariuszy ubiegających się o przeniesienie do służby w Komendzie Głównej Policji przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się.
§  4. 
1.  Komendant Główny Policji, po otrzymaniu zaopiniowanego wniosku i jego akceptacji, występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zgodę na przeniesienie funkcjonariusza do służby w Policji.
2.  Komendant Główny Policji, przed wystąpieniem do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może zarządzić badanie funkcjonariusza ubiegającego się o przeniesienie do służby w Policji w celu ustalenia jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby przez komisje lekarskie, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy.
3.  Komendant Główny Policji może odmówić akceptacji wniosku, jeśli przeniesienie funkcjonariusza do służby w Policji nie jest uzasadnione potrzebami służby.
4.  Komendant Główny Policji zawiadamia pisemnie odpowiednio: Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Kancelarii Sejmu, Komendanta Służby Ochrony Państwa, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz funkcjonariusza o negatywnym rozpatrzeniu wniosku lub o niewyrażeniu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zgody na przeniesienie.
5.  Uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza nieprzeniesionego do służby w Policji niezwłocznie jest zwracany odpowiednio: Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Kancelarii Sejmu, Komendantowi Służby Ochrony Państwa, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
§  5. 
1.  Komendant Główny Policji podpisuje porozumienie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, po otrzymaniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 1.
2.  Porozumienie zawiera w szczególności:
1) datę zawarcia porozumienia;
2) podstawę prawną przeniesienia;
3) nazwisko i imię funkcjonariusza, który ma być przeniesiony;
4) datę ustania służby w formacji, w której funkcjonariusz pełni służbę;
5) datę, od której liczy się początek służby funkcjonariusza w Policji;
6) uzasadnienie przeniesienia funkcjonariusza do służby w Policji;
7) podpisy organów zawierających porozumienie.
§  6. 
1.  Przeniesienie funkcjonariusza do służby w Policji potwierdza rozkazem personalnym Komendant Główny Policji.
2.  Rozkaz personalny zawiera w szczególności:
1) datę wydania rozkazu personalnego;
2) podstawę prawną;
3) nazwisko i imię funkcjonariusza, imię ojca oraz numer identyfikacyjny;
4) charakter służby (przygotowawcza lub stała);
5) datę, od której liczy się początek służby funkcjonariusza w Policji;
6) nazwę stanowiska służbowego;
7) grupę zaszeregowania stanowiska służbowego oraz przyznane dodatki do uposażenia, a także wysokość miesięcznych stawek uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia, jeżeli mają one charakter uznaniowy;
8) określenie stopnia policyjnego odpowiadającego stopniowi odpowiedniej służby;
9) uzasadnienie prawne i faktyczne przeniesienia funkcjonariusza do służby w Policji;
10) pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych.
3.  W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w jednostce organizacyjnej Policji innej niż Komenda Główna Policji rozkaz personalny zawiera informację o pozostawieniu policjanta bez przydziału służbowego w dyspozycji właściwego przełożonego. Przepisów ust. 2 pkt 6-8 nie stosuje się.
4.  W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w Komendzie Głównej Policji rozkaz personalny stanowi akt mianowania tego funkcjonariusza na stanowisko służbowe i stopień policyjny.
5.  Rozkaz personalny doręcza się odpowiednio: Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Kancelarii Sejmu, Komendantowi Służby Ochrony Państwa, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariuszowi oraz właściwemu przełożonemu.
6.  Uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza przeniesionego do służby w Policji jest przekazywany właściwemu przełożonemu w celu dalszego prowadzenia.
7.  Komendant Główny Policji kieruje funkcjonariusza do pełnienia służby w jednostce organizacyjnej Policji, którą funkcjonariusz wskazał we wniosku, albo do innej jednostki, jeżeli wymaga tego ważny interes służby.
§  7.  Właściwy przełożony, o którym mowa w § 6 ust. 3, po otrzymaniu rozkazu personalnego, o którym mowa w § 6 ust. 1, mianuje policjanta na:
1) stanowisko służbowe;
2) stopień policyjny odpowiadający stopniowi odpowiedniej służby.
§  8. 
1.  Właściwy przełożony mianuje funkcjonariusza Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego na stopień policyjny odpowiadający stopniowi odpowiedniej służby z dniem przeniesienia do służby w Policji.
2.  Właściwy przełożony mianuje funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego posiadającego stopień Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego na stopień policyjny odpowiadający stopniowi odpowiedniej służby z dniem przeniesienia do służby w Policji.
§  9.  Właściwy przełożony, określając okres służby i stażu funkcjonariusza, uznaje je za równorzędne, przyjmując odpowiednio, iż jeden dzień służby i stażu w Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym odpowiada jednemu dniowi służby i stażu w Policji.
§  10. 
1.  Właściwy przełożony, określając należności pieniężne o charakterze jednorazowym lub przysługujące za dany okres, uważa je za zrealizowane, jeżeli w czasie pełnienia służby w dotychczasowych jednostkach funkcjonariusz otrzymał należności pieniężne przysługujące z tego samego tytułu. Uposażenie funkcjonariusza z tytułu służby w Policji oraz nagrody rocznej podlega odpowiedniemu zmniejszeniu, jeżeli za ten sam okres nabył on prawo do uposażenia z tytułu służby w dotychczasowych jednostkach.
2.  Przeniesienie funkcjonariusza do służby w Policji w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce pełnienia służby stanowi przeniesienie na własną prośbę, w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy.
§  11.  Właściwy przełożony, rozpatrując roszczenia funkcjonariusza przeniesionego do służby w Policji o wypłatę należności niezrealizowanych w dotychczasowych jednostkach, określa je na warunkach obowiązujących policjantów, chyba że stały się wymagalne przed przeniesieniem do służby w Policji.
§  12. 
1.  Kwalifikacje zawodowe uprawniające do mianowania na pierwszy stopień oficerski, uzyskane w dotychczasowych jednostkach przez funkcjonariusza przeniesionego do służby w Policji, uznaje się za równorzędne z kwalifikacjami zawodowymi wyższymi w Policji.
2.  Kwalifikacje zawodowe, inne niż wskazane w ust. 1, uzyskane w dotychczasowych jednostkach przez funkcjonariusza przeniesionego do służby w Policji, uznaje się za równorzędne z kwalifikacjami zawodowymi podstawowymi w Policji.
§  13.  W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 § 2 pkt 10 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 2019 r. (Dz.U.2019.507) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji (Dz. U. poz. 355), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730).