Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.15.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie przeniesienia siedziby Centralnej Kasy spółek rolniczych ze Lwowa do Warszawy.

Na wniosek Wydziału Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem i stosownie do uchwały Rady Ministrów stanowię co następuje:
Art.  1.

Ustanowiona na podstawia uchwały Sejmu Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z dnia 26 września 1907 r. "Krajowa Kasa Centralna dla Spółek Rolniczych we Lwowie" zostaje przeniesiona do Warszawy i przekształcona na "Centralną Kasę Spółek Rolniczych w Warszawie", obejmującą działaniem swojem całe terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  2.

Tymczasowo aż do wydania w drodze właściwej nowego statutu "Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Warszawie" działać będzie na podstawie uchwalonego przez Wydział Krajowy załączonego statutu prowizorycznego, który jednocześnie zatwierdzam.

Art.  3.

Wykonanie niniejszego dekretu i wydawanie potrzebnych przepisów wykonawczych powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  4.

Dekret niniejszy zyskuje moc obowiązującą natychmiast.

Dan w Warszawie, dnia 8 lutego 1919 r.