§ 2. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016. - Dz.U.2016.1612 - OpenLEX

§ 2. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1612

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2016 r.
§  2.
1.
Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym wynagrodzenia, z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w kwocie 2 396 138 zł, do działu 750 - Administracja publiczna.
2.
Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.