§ 1. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016. - Dz.U.2016.1612 - OpenLEX

§ 1. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1612

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2016 r.
§  1.
Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego między działami 750 - Administracja publiczna i 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na zadania przejęte przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku ze zniesieniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz z likwidacją Biura Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.