Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021. - Dz.U.2021.1217 - OpenLEX

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1217

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 2021 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 187a ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 między częściami budżetu państwa: 85 - Województwa i 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
1. 
Przenosi się, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej na rok 2021, planowane wydatki budżetowe z części 85 - Województwa, w kwocie 1 343 105 tys. zł, do części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. 
Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w tys. zł
zmniejszeniezwiększenie
1234567
85Województwa1 343 105
85/02Województwo dolnośląskie92 966
855Rodzina92 966
85504Wspieranie rodziny92 966
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

91 242
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat1 724
85/04Województwo kujawsko-pomorskie73 310
855Rodzina73 310
85504Wspieranie rodziny73 310
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

72 286
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat1 024
85/06Województwo lubelskie72 631
855Rodzina72 631
85504Wspieranie rodziny72 631
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

71 801
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat830
85/08Województwa lubuskie35 248
855Rodzina35 248
85504Wspieranie rodziny35 248
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

34 638
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat610
85/10Województwo łódzkie82 608
855Rodzina82 608
85504Wspieranie rodziny82 608
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

81 399
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat1 209
85/12Województwo małopolskie125 019
855Rodzina125 019
85504Wspieranie rodziny125 019
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

124 053
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat958
6310Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami8
85/14Województwo mazowieckie199 719
855Rodzina199 719
85504Wspieranie rodziny199 719
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

197 952
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat1 767
85/16Województwo opolskie30 287
855Rodzina30 287
85504Wspieranie rodziny30 287
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

29 812
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat475
85/18Województwo podkarpackie76 061
855Rodzina76 061
85504Wspieranie rodziny76 061
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

75 467
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat594
85/20Województwo podlaskie39 316
855Rodzina39 316
85504Wspieranie rodziny39 316
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

38 896
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat420
85/22Województwo pomorskie87 235
855Rodzina87 235
85504Wspieranie rodziny87 235
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

86 041
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat1 194
85/24Województwo śląskie149 410
855Rodzina149 410
85504Wspieranie rodziny149 410
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

147 045
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat2 365
85/26Województwo świętokrzyskie41 164
855Rodzina41 164
85504Wspieranie rodziny41 164
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

40 670
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat494
85/28Województwo warmińsko-mazurskie50 062
855Rodzina50 062
85504Wspieranie rodziny50 062
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

49 192
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat870
85/30Województwo wielkopolskie132 658
855Rodzina132 658
85504Wspieranie rodziny132 658
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

131 280
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat1 378
85/32Województwo zachodniopomorskie55 411
855Rodzina55 411
85504Wspieranie rodziny55 411
2010Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym) ustawami

54 348
2110Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat1 063
73Zakład Ubezpieczeń Społecznych1 343 105
855Rodzina1 343 105
85504Wspieranie rodziny1 343 105
2860Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego1 342
3110Świadczenia społeczne1 341 763