Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1729

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. poz. 1248) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa: częścią 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i częścią 20 - Gospodarka, w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.
§  2. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym dotację podmiotową i celową, z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w kwocie 1 700 000 zł, do części 20 - Gospodarka.
2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków między częściami 16 i 20, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 20 lipca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY CZĘŚCIAMI 16 i 20

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w złotych
ZmniejszenieZwiększenie
1234567
16Kancelaria Prezesa Rady Ministrów1 700 000,00
730Szkolnictwo wyższe i nauka1 700 000,00
73012Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej1 700 000,00
2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych1 200 000,00
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych500 000,00
20Gospodarka1 700 000,00
730Szkolnictwo wyższe i nauka1 700 000,00
73012Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej1 700 000,00
2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych1 200 000,00
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych500 000,00