§ 3. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021. - Dz.U.2021.1217 - OpenLEX

§ 3. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1217

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.