§ 2. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021. - Dz.U.2021.1217 - OpenLEX

§ 2. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1217

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
§  2. 
1. 
Przenosi się, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej na rok 2021, planowane wydatki budżetowe z części 85 - Województwa, w kwocie 1 343 105 tys. zł, do części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. 
Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.