Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.520

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa.
§  2. 
1.  Przenosi się planowane dochody budżetowe z części 41 - Środowisko, w kwocie 11 104 824 579,45 zł, do części 51 - Klimat.
2.  Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym na wynagrodzenia, z części 41 - Środowisko, w kwocie 211 405 772,62 zł, do części 51 - Klimat.
2.  Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym na wynagrodzenia, z części 47 - Energia, w kwocie 338 371,10 zł, do części 20 - Gospodarka.
3.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4.  W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 3, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 41 - Środowisko, w kwocie 103 660 539,88 zł, do części 51 - Klimat, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§  5.  W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 3, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 47 - Energia, w kwocie 276 346,10 zł, do części 20 - Gospodarka, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetowe środków europejskich, w tym na wynagrodzenia, z części 41 - Środowisko, w kwocie 1 750 096 750,28 zł, do części 51 - Klimat.
2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7.  W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 6, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 41 - Środowisko, w kwocie 435 383,92 zł, do części 51 - Klimat, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 29 lutego 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w zł
ZmniejszenieZwiększenie
1234567
41Środowisko11 104 824 579,45
750Administracja publiczna334 000,00
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej334 000,00
0630Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego1 000,00
0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze313 000,00
0940Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych18 000,00
0970Wpływy z różnych dochodów2 000,00
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska11 104 490 579,45
90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej240 187 082,34
8510Wpływy z różnych rozliczeń240 187 082,34
90014Inspekcja Ochrony Środowiska114 497,11
0940Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych44 033,36
0970Wpływy z różnych dochodów70 463,75
90026Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami1 220 575 000,00
0240Wpływy z opłaty recyklingowej1 212 743 000,00
0620Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości7 832 000,00
90095Pozostała działalność9 643 614 000,00
0520Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji9 643 614 000,00
51Klimat11 104 824 579,45
750Administracja publiczna334 000,00
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej334 000,00
0630Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego1 000,00
0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze313 000,00
0940Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych18 000,00
0970Wpływy z różnych dochodów2 000,00
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska11 104 490 579,45
90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej240 187 082,34
8510Wpływy z różnych rozliczeń240 187 082,34
90014Inspekcja Ochrony Środowiska114 497,11
0940Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych44 033,36
0970Wpływy z różnych dochodów70 463,75
90026Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami1 220 575 000,00
0240Wpływy z opłaty recyklingowej1 212 743 000,00
0620Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości7 832 000,00
90095Pozostała działalność9 643 614 000,00
0520Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji9 643 614 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w zł
ZmniejszenieZwiększenie
1234567
41Środowisko211 405 772,62
0205 994 000,00
02095Pozostała działalność5 994 000,00
2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2055 077 000,00
2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205897 000,00
6208Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 62517 000,00
6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 6253 000,00
750Administracja publiczna66 358 397,10
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej41 328 397,10
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń40 041,58
3025Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1 000,00
3026Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1 000,00
3028Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń6 405,85
3029Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń895,15
4000Grupa wydatków bieżących jednostki5 360 635,77
4005Grupa wydatków bieżących jednostki178 622,48
4006Grupa wydatków bieżących jednostki28 462,78
4008Grupa wydatków bieżących jednostki900 744,17
4009Grupa wydatków bieżących jednostki158 307,69
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1 411 455,02
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej18 480 123,52
4025Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej873 963,65
4026Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej157 993,59
4028Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej3 856 337,16
4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej679 177,15
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne280 857,25
4045Dodatkowe wynagrodzenie roczne18 757,50
4046Dodatkowe wynagrodzenie roczne3 486,62
4048Dodatkowe wynagrodzenie roczne16 500,30
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne2 852,99
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy114 657,60
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy3 000,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne3 473 927,00
4115Składki na ubezpieczenia społeczne144 027,64
4116Składki na ubezpieczenia społeczne24 004,89
4118Składki na ubezpieczenia społeczne671 278,74
4119Składki na ubezpieczenia społeczne117 872,70
4120Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych495 120,00
4125Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych23 023,29
4126Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych4 298,24
4128Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych100 504,69
4129Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych18 206,70
4170Wynagrodzenia bezosobowe74 314,60
4178Wynagrodzenia bezosobowe9 000,00
4179Wynagrodzenia bezosobowe1 000,00
4240Zakup środków dydaktycznych i książek3 407,50
4270Zakup usług remontowych484 606,38
4410Podróże służbowe krajowe295 913,84
4415Podróże służbowe krajowe3 000,00
4416Podróże służbowe krajowe1 000,00
4418Podróże służbowe krajowe18 000,00
4419Podróże służbowe krajowe3 000,00
4420Podróże służbowe zagraniczne392 989,56
4425Podróże służbowe zagraniczne21 000,00
4426Podróże służbowe zagraniczne3 000,00
4428Podróże służbowe zagraniczne5 553,24
4429Podróże służbowe zagraniczne1 391,74
4430Różne opłaty i składki21 537,34
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych394 498,26
4480Podatek od nieruchomości134 182,00
4510Opłaty na rzecz budżetu państwa1 000,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego44 670,40
4525Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego2 000,00
4526Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego1 000,00
4528Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego2 615,46
4529Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego932,14
4540Składki do organizacji międzynarodowych197 600,00
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej453 757,31
4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej20 631,46
4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej3 934,96
4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej106 457,86
4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej18 367,54
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego21 915,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej38 750,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych899 828,80
75080Działalność badawczo-rozwojowa25 000 000,00
4540Składki do organizacji międzynarodowych25 000 000,00
75095Pozostała działalność30 000,00
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych15 000,00
4000Grupa wydatków bieżących jednostki15 000,00
752Obrona narodowa272 880,00
75212Pozostałe wydatki obronne272 880,00
4000Grupa wydatków bieżących jednostki115 000,00
4270Zakup usług remontowych6 000,00
4410Podróże służbowe krajowe15 000,00
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej36 880,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych100 000,00
801227 729,00
80195Pozostała działalność227 729,00
4000Grupa wydatków bieżących jednostki201 729,00
4190Nagrody konkursowe26 000,00
900138 552 766,52
90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej29 687 000,00
2005Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2053 923 000,00
2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 20520 949 000,00
2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2053 698 000,00
6208Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625949 000,00
6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625168 000,00
90014Inspekcja Ochrony Środowiska108 865 766,52
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń110 964,42
4000Grupa wydatków bieżących jednostki6 152 951,31
4009Grupa wydatków bieżących jednostki361 000,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2 332 782,44
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej68 610 646,22
4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej73 008,94
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne6 605 000,00
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne4 000,00
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy135 939,93
4110Składki na ubezpieczenia społeczne13 478 717,90
4119Składki na ubezpieczenia społeczne12 313,94
4120Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych2 001 265,34
4129Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych3 902,22
4170Wynagrodzenia bezosobowe151 511,00
4179Wynagrodzenia bezosobowe5 000,00
4190Nagrody konkursowe5 000,00
4270Zakup usług remontowych728 108,79
4410Podróże służbowe krajowe90 510,43
4419Podróże służbowe krajowe3 000,00
4420Podróże służbowe zagraniczne72 208,01
4430Różne opłaty i składki515 075,93
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1 599 000,00
4540Składki do organizacji międzynarodowych1 316,50
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej174 010,00
4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej2 000,00
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego158 918,20
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej26 000,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2 920 615,00
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2 531 000,00
47Energia338 371,10
750Administracja publiczna338 371,10
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej338 371,10
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej276 346,10
4110Składki na ubezpieczenia społeczne47 504,00
4120Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych6 770,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych7 751,00
20Gospodarka338 371,10
750Administracja publiczna338 371,10
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej338 371,10
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej276 346,10
4110Składki na ubezpieczenia społeczne47 504,00
4120Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych6 770,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych7 751,00
51Klimat211 405 772,62
0205 994 000,00
02095Pozostała działalność5 994 000,00
2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2055 077 000,00
2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205897 000,00
6208Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 62517 000,00
6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 6253 000,00
750Administracja publiczna66 358 397,10
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej41 328 397,10
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń40 041,58
3025Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1 000,00
3026Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1 000,00
3028Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń6 405,85
3029Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń895,15
4000Grupa wydatków bieżących jednostki5 360 635,77
4005Grupa wydatków bieżących jednostki178 622,48
4006Grupa wydatków bieżących jednostki28 462,78
4008Grupa wydatków bieżących jednostki900 744,17
4009Grupa wydatków bieżących jednostki158 307,69
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1 411 455,02
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej18 480 123,52
4025Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej873 963,65
4026Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej157 993,59
4028Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej3 856 337,16
4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej679 177,15
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne280 857,25
4045Dodatkowe wynagrodzenie roczne18 757,50
4046Dodatkowe wynagrodzenie roczne3 486,62
4048Dodatkowe wynagrodzenie roczne16 500,30
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne2 852,99
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy114 657,60
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy3 000,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne3 473 927,00
4115Składki na ubezpieczenia społeczne144 027,64
4116Składki na ubezpieczenia społeczne24 004,89
4118Składki na ubezpieczenia społeczne671 278,74
4119Składki na ubezpieczenia społeczne117 872,70
4120Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych495 120,00
4125Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych23 023,29
4126Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych4 298,24
4128Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych100 504,69
4129Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych18 206,70
4170Wynagrodzenia bezosobowe74 314,60
4178Wynagrodzenia bezosobowe9 000,00
4179Wynagrodzenia bezosobowe1 000,00
4240Zakup środków dydaktycznych i książek3 407,50
4270Zakup usług remontowych484 606,38
4410Podróże służbowe krajowe295 913,84
4415Podróże służbowe krajowe3 000,00
4416Podróże służbowe krajowe1 000,00
4418Podróże służbowe krajowe18 000,00
4419Podróże służbowe krajowe3 000,00
4420Podróże służbowe zagraniczne392 989,56
4425Podróże służbowe zagraniczne21 000,00
4426Podróże służbowe zagraniczne3 000,00
4428Podróże służbowe zagraniczne5 553,24
4429Podróże służbowe zagraniczne1 391,74
4430Różne opłaty i składki21 537,34
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych394 498,26
4480Podatek od nieruchomości134 182,00
4510Opłaty na rzecz budżetu państwa1 000,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego44 670,40
4525Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego2 000,00
4526Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego1 000,00
4528Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego2 615,46
4529Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego932,14
4540Składki do organizacji międzynarodowych197 600,00
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej453 757,31
4555Szkolenia członków korpusu służby cywilnej20 631,46
4556Szkolenia członków korpusu służby cywilnej3 934,96
4558Szkolenia członków korpusu służby cywilnej106 457,86
4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej18 367,54
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego21 915,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej38 750,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych899 828,80
75080Działalność badawczo-rozwojowa25 000 000,00
4540Składki do organizacji międzynarodowych25 000 000,00
75095Pozostała działalność30 000,00
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych15 000,00
4000Grupa wydatków bieżących jednostki15 000,00
752Obrona narodowa272 880,00
75212Pozostałe wydatki obronne272 880,00
4000Grupa wydatków bieżących jednostki115 000,00
4270Zakup usług remontowych6 000,00
4410Podróże służbowe krajowe15 000,00
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej36 880,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych100 000,00
801227 729,00
80195Pozostała działalność227 729,00
4000Grupa wydatków bieżących jednostki201 729,00
4190Nagrody konkursowe26 000,00
900138 552 766,52
90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej29 687 000,00
2005Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2053 923 000,00
2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 20520 949 000,00
2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2053 698 000,00
6208Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625949 000,00
6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625168 000,00
90014Inspekcja Ochrony Środowiska108 865 766,52
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń110 964,42
4000Grupa wydatków bieżących jednostki6 152 951,31
4009Grupa wydatków bieżących jednostki361 000,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2 332 782,44
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej68 610 646,22
4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej73 008,94
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne6 605 000,00
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne4 000,00
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy135 939,93
4110Składki na ubezpieczenia społeczne13 478 717,90
4119Składki na ubezpieczenia społeczne12 313,94
4120Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych2 001 265,34
4129Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych3 902,22
4170Wynagrodzenia bezosobowe151 511,00
4179Wynagrodzenia bezosobowe5 000,00
4190Nagrody konkursowe5 000,00
4270Zakup usług remontowych728 108,79
4410Podróże służbowe krajowe90 510,43
4419Podróże służbowe krajowe3 000,00
4420Podróże służbowe zagraniczne72 208,01
4430Różne opłaty i składki515 075,93
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1 599 000,00
4540Składki do organizacji międzynarodowych1 316,50
4550Szkolenia członków korpusu służby cywilnej174 010,00
4559Szkolenia członków korpusu służby cywilnej2 000,00
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego158 918,20
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej26 000,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2 920 615,00
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2 531 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w złotych
zmniejszeniazwiększenia
1234567
41Środowisko1 750 096 750,28
020Leśnictwo30 893 386,50
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-202030 893 386,50
02095Pozostała działalność30 893 386,50
2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 20521 595 362,57
2057Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego9 298 023,93
750Administracja publiczna571 000,00
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021352 000,00
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej352 000,00
4007Grupa wydatków bieżących jednostki250 000,00
4417Podróże służbowe krajowe10 000,00
4427Podróże służbowe zagraniczne92 000,00
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021219 000,00
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej219 000,00
4007Grupa wydatków bieżących jednostki114 000,00
4417Podróże służbowe krajowe10 000,00
4427Podróże służbowe zagraniczne95 000,00
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 718 632 363,78
Mechanizm Finansowy EOG 2014-202118 751 386,91
90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej18 751 386,91
2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2052 018 386,91
2057Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego81 000,00
6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 6254 290 000,00
6257Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego12 362 000,00
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021235 089,00
90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej235 089,00
2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205235 089,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-20201 699 645 887,87
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej1 674 542 945,75
2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 20559 041 977,00
2057Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego586 000,00
6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 6251 324 940 264,71
6257Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego289 974 704,04
90014Inspekcja Ochrony Środowiska25 102 942,12
4007Grupa wydatków bieżących jednostki1 997 383,92
4027Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej436 000,00
4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne22 000,00
4117Składki na ubezpieczenia społeczne75 112,30
4127Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych10 445,90
4177Wynagrodzenia bezosobowe27 000,00
4417Podróże służbowe krajowe14 000,00
4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej12 000,00
6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych22 509 000,00
51Klimat1 750 096 750,28
020Leśnictwo30 893 386,50
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-202030 893 386,50
02095Pozostała działalność30 893 386,50
2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 20521 595 362,57
2057Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego9 298 023,93
750Administracja publiczna571 000,00
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021352 000,00
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej352 000,00
4007Grupa wydatków bieżących jednostki250 000,00
4417Podróże służbowe krajowe10 000,00
4427Podróże służbowe zagraniczne92 000,00
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021219 000,00
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej219 000,00
4007Grupa wydatków bieżących jednostki114 000,00
4417Podróże służbowe krajowe10 000,00
4427Podróże służbowe zagraniczne95 000,00
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 718 632 363,78
Mechanizm Finansowy EOG 2014-202118 751 386,91
90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej18 751 386,91
2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2052 018 386,91
2057Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego81 000,00
6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 6254 290 000,00
6257Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego12 362 000,00
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021235 089,00
90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej235 089,00
2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205235 089,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-20201 699 645 887,87
90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej1 674 542 945,75
2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 20559 041 977,00
2057Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego586 000,00
6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 6251 324 940 264,71
6257Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego289 974 704,04
90014Inspekcja Ochrony Środowiska25 102 942,12
4007Grupa wydatków bieżących jednostki1 997 383,92
4027Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej436 000,00
4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne22 000,00
4117Składki na ubezpieczenia społeczne75 112,30
4127Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych10 445,90
4177Wynagrodzenia bezosobowe27 000,00
4417Podróże służbowe krajowe14 000,00
4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej12 000,00
6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych22 509 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ - BUDŻET PAŃSTWA

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieGrupa pracowniczaKwota w zł
ZmniejszenieZwiększenie
12345678
41Środowisko103 660 539,88
750Administracja publiczna25 899 162,35
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej25 899 162,35
4010Wynagrodzenia osobowe pracownikówOsoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń1 141 140,81
4010Wynagrodzenia osobowe pracownikówOsoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe270 314,21
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej18 480 123,52
4025Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej873 963,65
4026Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej157 993,59
4028Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej3 856 337,16
4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej679 177,15
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszyŻołnierze i funkcjonariusze114 657,60
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej280 857,25
4045Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej18 757,50
4046Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej3 486,62
4048Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej16 500,30
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej2 852,99
4070Dodatkowe wynagrodzenie roczneŻołnierze i funkcjonariusze3 000,00
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska77 761 377,53
90014Inspekcja Ochrony Środowiska77 761 377,53
4010Wynagrodzenia osobowe pracownikówOsoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń2 046 845,36
4010Wynagrodzenia osobowe pracownikówOsoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe285 937,08
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej68 610 646,22
4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej73 008,94
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczneOsoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń204 000,00
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej6 401 000,00
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej4 000,00
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszyŻołnierze i funkcjonariusze135 939,93
47Energia276 346,10
750Administracja publiczna276 346,10
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej276 346,10
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej276 346,10
20Gospodarka276 346,10
750Administracja publiczna276 346,10
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej276 346,10
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej276 346,10
51Klimat103 660 539,88
750Administracja publiczna25 899 162,35
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej25 899 162,35
4010Wynagrodzenia osobowe pracownikówOsoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń1 141 140,81
4010Wynagrodzenia osobowe pracownikówOsoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe270 314,21
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej18 480 123,52
4025Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej873 963,65
4026Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej157 993,59
4028Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej3 856 337,16
4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej679 177,15
4050Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszyŻołnierze i funkcjonariusze114 657,60
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej280 857,25
4045Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej18 757,50
4046Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej3 486,62
4048Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej16 500,30
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej2 852,99
4070Dodatkowe wynagrodzenie roczneŻołnierze i funkcjonariusze3 000,00
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska77 761 377,53
90014Inspekcja Ochrony Środowiska77 761 377,53
4010Wynagrodzenia osobowe pracownikówOsoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń2 046 845,36
4010Wynagrodzenia osobowe pracownikówOsoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe285 937,08
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej68 610 646,22
4029Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnejCzłonkowie korpusu służby cywilnej73 008,94
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczneOsoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń204 000,00
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej6 401 000,00
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczneCzłonkowie korpusu służby cywilnej4 000,00
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszyŻołnierze i funkcjonariusze135 939,93

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

CzęśćDziałRozdziałParagrafGrupa pracowniczaWyszczególnienieKwota w złotych
ZmniejszeniaZwiększenia
12345678
41Środowisko435 383,92
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska435 383,92
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020435 383,92
90014Inspekcja Ochrony Środowiska435 383,92
4027Członkowie korpusu służby cywilnejWynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej413 383,92
4047Członkowie korpusu służby cywilnejDodatkowe wynagrodzenie roczne22 000,00
51Klimat435 383,92
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska435 383,92
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020435 383,92
90014Inspekcja Ochrony Środowiska435 383,92
4027Członkowie korpusu służby cywilnejWynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej413 383,92
4047Członkowie korpusu służby cywilnejDodatkowe wynagrodzenie roczne22 000,00